RODO dla uczestnika szkolenia

 
Klauzula informacyjne
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Impetum Sp. z o.o. ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez Adriana Greczycho;
 2. Zgodnie z Artykułem 37 RODO Grupa Impetum Sp. z o. o. nie jest zobligowana do wyznaczenia inspektora ochrony danych i nie posiada go;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkoleń i prowadzenia dokumentacji po szkoleniowej. Przetwarzane będą na podstawie przepisów RODO art. 6 ust 1 pkt a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgody dotyczą jedynie przetwarzania wizerunku uczestnika),  pkt b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (realizacja szkoleń), pkt c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (prowadzenie dokumentacji, archiwizacja);
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.

  Przysługuje Pani/Panu także cofnięcia zgody na przetwarzania swoich danych osobowych dotyczących wizerunku. [Nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania w stosunku do archiwizowanych danych z powodu wyżej wymienionych przepisów].

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy RODO, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy;
 6. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres archiwizacji, nie dłużej niż 10 lat po realizacji szkolenia.
 7. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom ani przekazywane do państw trzecich;
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać profilowaniu.
SZYBKI KONTAKT